The electrical conductivity and thermoelectric power of Mn3O4 at high temperatures

R. Metselaar, R.E.J. Tol, van, P. Piercy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

61 Citaten (Scopus)
221 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)335-341
TijdschriftJournal of Solid State Chemistry
Volume38
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit