The effects of oscillatory feeding of CO and O2 on the performance of a monolithic catalytic converter of automobile exhaust gas : a modelling study

A.B.K. Lie, J.H.B.J. Hoebink, G.B.M.M. Marin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
344 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effects of oscillatory feeding of CO and O2 on the performance of a monolithic catalytic converter of automobile exhaust gas : a modelling study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen