The effects of interparticle forces on the stability of gas-fluidized beds—II. Theoretical derivation of bed elasticity on the basis of van der Waals forces between powder particles

K. Rietema, E.J.E. Cottaar, H.W. Piepers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

54 Citaten (Scopus)
193 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1687-1697
TijdschriftChemical Engineering Science
Volume48
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit