The effects of errors on system trust, self-confidence and the allocation of control in route planning

P.W. Vries, de, C.J.H. Midden, D.G. Bouwhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

107 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)719-735
TijdschriftInternational Journal of Human-Computer Studies
Volume58
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit