The effects of errors on system trust, self-confidence and the allocation of control in route planning

P.W. Vries, de, C.J.H. Midden, D.G. Bouwhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

125 Citaten (Scopus)

Citeer dit