The effects of dilution by nitrogen on nitric oxide formation in ethane flames

I.V. Dyakov, A.A. Konnov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)109-119
TijdschriftGorenie i Plazmochimija
Volume5
StatusGepubliceerd - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit