The effective air absorption coefficient for predicting reverberation time in full octave bands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
558 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effective air absorption coefficient for predicting reverberation time in full octave bands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Physics

Engineering

Chemistry