The Effect of Inertia on the Flow and Mixing Characteristics of a Chaotic Serpentine Mixer

Tae Gon Kang, Patrick D. Anderson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
137 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1270-1286
TijdschriftMicromachines
Volume5
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2014

Citeer dit