The effect of heat treatment on the mechanical and structural properties of one-part geopolymer-zeolite composites

P. Sturm, G.J.G. Gluth, S. Simon, H.J.H. Brouwers, H.C. Kühne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of heat treatment on the mechanical and structural properties of one-part geopolymer-zeolite composites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen