The effect of geometrical confinement on coalescence efficiency of droplet pairs in shear flow

P. Bruyn, De, R.M. Cardinaels, P. Moldenaers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
75 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of geometrical confinement on coalescence efficiency of droplet pairs in shear flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen