The effect of ferrocyanide ions on sodium chloride crystallization in salt mixtures

S. Gupta, L. Pel, M. Steiger, K. Kopinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
68 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-13
TijdschriftJournal of Crystal Growth
Volume410
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 jan. 2015

Citeer dit