The effect of dexamethasone and triiodthyronine on chondrogenically differentiated bovine mesenchymal stem cells

T. Randau, Keita Ito, M. Alini, M.J. Stoddart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)59
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Cells and Materials
Volume18
Nummer van het tijdschriftsuppl. 1
StatusGepubliceerd - 1 aug. 2009

Citeer dit