The effect of chlorine in the hydrogenation of carbon monoxide to oxygenated products at elevated pressure on Rh and Ir on SiO2 and Al2O3

B.J. Kip, F.W.A. Dirne, J. Grondelle, van, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)43-50
TijdschriftApplied Catalysis
Volume25
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit