The effect of an urban park on the microclimate in its vicinity: a case study for Antwerp, Belgium

Y. Toparlar, B. Blocken, B. Maiheu, G.J.F. van Heijst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
38 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of an urban park on the microclimate in its vicinity: a case study for Antwerp, Belgium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen