The deformation fields method revisited: Stable simulation of instationary viscoelastic fluid flow using integral models

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
116 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The deformation fields method revisited: Stable simulation of instationary viscoelastic fluid flow using integral models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen