The "convex-combination" approach : a geometric approach to the optimization of sailplane trajectories

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)98-117
TijdschriftTechnical Soaring
Volume3
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit