The construction sector as strategic contributor to the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA)

A. Peine, G.J. Maas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)34-35
Aantal pagina's2
TijdschriftThe European Files
Volumejuly 2014
Nummer van het tijdschrift33
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit