The breakdown point : examples and counterexamples

P.L. Davies, U. Gather

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

84 Citaten (Scopus)
421 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-17
TijdschriftREVSTAT – Statistical Journal
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit