The Bessel ratio $K_{\nu+1}(z)/K_\nu(z)$ as a passive impedance

V. Belevitch, J. Boersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)163-173
TijdschriftPhilips Journal of Research
Volume34
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 1979

Bibliografische nota

Dedicated to J.J. Seidel, on the occasion of his sixtieth birthday.

Citeer dit