The asymptotically periodic behavior of the solutions of some linear functional equations

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  79 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)313-330
  TijdschriftAmerican journal of mathematics
  Volume71
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1949

  Citeer dit