The acoustic radiation of baffled finite ducts with vibrating walls

A.H.W.M. Kuijpers, S.W. Rienstra, G. Verbeek, J.W. Verheij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)461-493
TijdschriftJournal of Sound and Vibration
Volume216
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit