The Abelian sandpile model on an infinite tree

C. Maes, F.H.J. Redig, E. Saada

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2081-2107
TijdschriftThe Annals of Probability
Volume30
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit