Texture, acidity and fluid catalytic cracking performance of hierarchical faujasite zeolite prepared by an amphiphilic organosilane

C.H.L. Tempelman, X. Zhu, K. Gudun, B. Mezari, B. Shen, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
80 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)248-258
Aantal pagina's11
TijdschriftFuel Processing Technology
Volume139
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit