Temperature effects on the kinetics of photoinitiated polymerization of dimethacrylates

D.J. Broer, G.N. Mol, G. Challa

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  59 Citaten (Scopus)
  266 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)690-695
  TijdschriftPolymer
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit