Temperature-dependent order-disorder phenomena in crystal structures containing dimers of carboxylic acids: the crystal and molecular structure of 3,5-dinitrobenzoic acid at room and liquid nitrogen temperature and statistics of the geometries of hydrogen-bonded carboxyl groups

J.A. Kanters, Jan Kroon, R. Hooft, A Schouten, J.A.M. van Schijndel, Jeroen Brandsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)353-370
Aantal pagina's17
TijdschriftCroatica Chemica Acta
Volume64
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 31 dec 1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit