Temperature dependence and electrical properties of dominant low-frequency noise source in SiGe HBT

S.P.O. Bruce, L.K.J. Vandamme, A. Rydberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1107-1112
Aantal pagina's6
TijdschriftIEEE Transactions on Electron Devices
Volume47
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit