Temperature as a basic physical quantity

J. Boer, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

9 Citaten (Scopus)
1522 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)158-169
TijdschriftMetrologia
Volume1
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1965
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit