Techno-economic optimization of an energy system with sorption thermal energy storage in different energy markets

Luca Scapino (Corresponding author), Carlo De Servi, Herbert A. Zondag, Jan Diriken, Camilo C.M. Rindt, Adriano Sciacovelli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
74 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Techno-economic optimization of an energy system with sorption thermal energy storage in different energy markets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen