Tailoring energy-saving advice using a unidimensional Rasch scale of conservation measures

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresAbstractAcademic

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit