Tail asymptotics for processor-sharing queues

F. Guillemin, Ph. Robert, A.P. Zwart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

The basic queueing system considered in this paper is the M/G/1 processor-sharing queue with or without impatience and with finite or infinite capacity. Under some mild assumptions, a criterion for the validity of the reduced-service-rate approximation is established when service times are heavy tailed. This result is applied to various models based on M/G/1 processor-sharing queues.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)525-543
TijdschriftAdvances in Applied Probability
Volume36
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Tail asymptotics for processor-sharing queues'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit