Synthesis, structural characterization and conformational aspects of thenoylthiocarbamic-O-alkylesters

L.R. Gomes, J.N. Low, A. Quesada, L.M.N.B.F. Santos, M.A. Alves da Rocha, B. Schröder

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)37-45
  Aantal pagina's9
  TijdschriftJournal of Molecular Structure
  Volume936
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit