Synthesis, purification and characterization of cationic latices produced by the emulsion copolymerization of styrene with 3-(methacrylamidinopropyl)trimethylammonium chloride

K.H. Streun, van, W.J. Belt, P. Piet, A.L. German

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
209 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)931-938
TijdschriftEuropean Polymer Journal
Volume27
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit