Synthesis of Mo2C coatings by simultaneous electroreduction of MoO4/2- and CO3/2- ions in molton salts and their catalytic activity for the water-gas shift reaction

A. Dubrovskiy, S.A. Kuznetsov, E.V. Rebrov, J.C. Schouten, V.T. Kalinnikov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Without Abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)186-189
TijdschriftDoklady Chemistry
Volume421
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis of Mo2C coatings by simultaneous electroreduction of MoO4/2- and CO3/2- ions in molton salts and their catalytic activity for the water-gas shift reaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit