Synthesis of highly stable dispersions of nanosized copper particles using L-ascorbic acid

Jing Xiong, Ye Wang, Qunji Xue, Xuedong Wu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

290 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis of highly stable dispersions of nanosized copper particles using L-ascorbic acid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Chemische stoffen