Synthesis of hierarchical zeolites using an inexpensive mono-quaternary ammonium surfactant as mesoporogen

X. Zhu, Roderigh Rohling, G. Filonenko, B. Mezari, J.P. Hofmann, S. Asahina, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
144 Downloads (Pure)

Samenvatting

A simple amphiphilic surfactant containing a mono-quaternary ammonium head group (N-methylpiperidine) is effective in imparting substantial mesoporosity during synthesis of SSZ-13 and ZSM-5 zeolites. Highly mesoporous SSZ-13 prepared in this manner shows greatly improved catalytic performance in the methanol-to-olefins reaction compared to bulk SSZ-13.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)14658-14661
Aantal pagina's4
TijdschriftChemical Communications
Volume50
Nummer van het tijdschrift93
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis of hierarchical zeolites using an inexpensive mono-quaternary ammonium surfactant as mesoporogen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit