Synthesis of chiral synthons via catalytic conversions of carbohydrate feedstocks

C.H.H. Emons, B.F.M. Kuster, J.A.J.M. Vekemans, R.A. Sheldon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)59-65
Aantal pagina's7
TijdschriftChimica Oggi
Volume10
Nummer van het tijdschrift11-12
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit