Synthesis of alpha-monobrominated pyrrole derivatives

L. Groenendaal, M.E. Loo, van, J.A.J.M. Vekemans, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
49 Downloads (Pure)

Samenvatting

Surprisingly stable N-t-BOC-2-bromo-4-hexyl-pyrrole is prepared from N-t-BOC-2-trimethylstannyl-4-hexyl-pyrrole using N-bromosuccinimide as reagent. The bromo-stannyl exchange reaction is performed quantitatively in THF at -70[ddot]C under inert atmosphere. Similarly, N-t-BOC-2-bromopyrrole and N-benzenesulfonyl-2-bromopyrrole have been synthesized from N-t-BOC-2-trimethylstannylpyrrole and N-benzenesulfonyl-2-trimethylstannylpyrrole, respectively.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1589-1600
Aantal pagina's12
TijdschriftSynthetic Communications
Volume25
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis of alpha-monobrominated pyrrole derivatives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit