Synthesis and structural transformations of hydrotalcite-like materials Mg-Al and Zn-Al

R.V. Prihod'ko, M.V. Sychev, I.M. Astrelin, K. Erdmann, A. Mangel, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
254 Downloads (Pure)

Samenvatting

Mg-Al and Zn-Al hydrotalcite-like layered double hydroxides of various compositions were synthesized and characterized. A detailed comparative analysis of the structure and composition of starting and reconstructed layered double hydroxides was made
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1621-1626
TijdschriftRussian Journal of Applied Chemistry
Volume74
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis and structural transformations of hydrotalcite-like materials Mg-Al and Zn-Al'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit