Synthesis and structural analysis of a β-hairpin peptide containing a sugar amino acid

B. Aguilera, G. Siegal, H.S. Overkleeft, N.J. Meeuwenoord, F.P.J.T. Rutjes, J.C.M. Hest, van, H.E. Schoemaker, G.A. van der Marel, J.H. van Boom, M. Overhand

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The solid-phase synthesis of the linear peptide II (Ac-KKYTVSI-SAA2-KKITVSI) containing the novel sugar amino acid SAA2 [(2S,3S,6R)-6-aminomethyl-3-hydroxytetrahydro-pyran-2-carboxylic acid] is described. Structural analysis by NMR and CD in 50% aqueous methanol indicates that peptide II adopts a β-hairpin conformation, as reported earlier for the non-modified peptide I (Ac-KKYTVSINGKKITVSI).

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1541-1547
Aantal pagina's7
TijdschriftEuropean Journal of Organic Chemistry
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2001
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis and structural analysis of a β-hairpin peptide containing a sugar amino acid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit