Synthesis and conformation of 9-(3'-C-methyl-b-D-xylo-furanosyl)adenine and 3'-C-methyladenosine, two sugar-methylated nucleoside analogs

L.H. Koole, H.M. Buck, J.Marc Vial, J. Chattopadhyaya

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)665-669
TijdschriftActa Chemica Scandinavica
Volume43
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit