Symmetric-component decoupled control of grid-connected inverters for voltage unbalance correction and harmonic compensation

Ya Zhang (Corresponding author), Maurice Roes, Marcel Hendrix, Jorge Duarte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
54 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Symmetric-component decoupled control of grid-connected inverters for voltage unbalance correction and harmonic compensation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen