Switched-beam array of dielectric rod antenna with RF-MEMS switch for millimeter-wave applications

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
174 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Switched-beam array of dielectric rod antenna with RF-MEMS switch for millimeter-wave applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen