Sustainability-oriented service innovation: An emerging research field

Armando Calabrese, Carolina Castaldi, Giampiero Forte, Nathan Ghiron Levialdi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
235 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sustainability-oriented service innovation: An emerging research field'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen