Survival of branching random walks with absorption

E.F. Aidékon, B. Jaffuel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We consider a branching random walk on starting from x=0 and with a killing barrier at 0. At each step, particles give birth to b children, which move independently. Particles that enter the negative half-line are killed. In the case of almost sure extinction, we find asymptotics for the survival probability at time n, when n tends to infinity.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1901-1937
TijdschriftStochastic Processes and their Applications
Volume121
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Survival of branching random walks with absorption'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit