Survey on damage mechanics models for fatigue life prediction

S. Silitonga, J. Maljaars, F. Soetens, H.H. Snijder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
104 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Survey on damage mechanics models for fatigue life prediction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen