Surface reactions of nitrogen oxide on rhodium (100), adsorption, dissociation and desorption

A. Siokou, R.M. van Hardeveld, J.W. Niemantsverdriet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)110-114
TijdschriftSurface Science
Volume402-404
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit