Surface modification and functionalization of metal and metal oxide nanoparticles by organic ligands

M.A. Neouze, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

433 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Surface modification and functionalization of metal and metal oxide nanoparticles by organic ligands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Physics

Chemical Engineering