Surface induced asymmetry of acceptor wave functions

C. Celebi, J.K. Garleff, A.Yu. Silov, A.M. Yakunin, P.M. Koenraad, W. Roy, van, J.-M. Tang, M.E. Flatté

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
155 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Surface induced asymmetry of acceptor wave functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie