Surface co-ordination of oxygen on oxygen-deficient TiO2 and MoO3 as revealed by E.S.R.-measurements

P.F. Cornaz, J.H.C. Hooff, van, F.J. Pluijm, G.C.A. Schuit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

79 Citaten (Scopus)
93 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)290-304
TijdschriftDiscussions of the Faraday Society
Volume41
DOI's
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit