Surface catalytic sites prepared from [HRe(CO)5] and [H3Re3(CO)12] : mononuclear, trinuclear, and metallic rhenium catalysts supported on MgO

P.S. Kirlin, F.B.M. Zon, van, D.C. Koningsberger, B.C. Gates

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

127 Citaten (Scopus)
58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8439-8450
TijdschriftJournal of Physical Chemistry
Volume94
Nummer van het tijdschrift22
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit