Supramolecularly oriented immobilization of proteins using cucurbit[8]uril

A. González-Campo, M. Brasch, D.A. Uhlenheuer, A. Gómez-Casado, L. Yang, L. Brunsveld, J. Huskens, P. Jonkheijm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Supramolecularly oriented immobilization of proteins using cucurbit[8]uril'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen